Budget

 

      BA Badget to nowoczesny system informatyczny kompleksowo wspierający proces planowania budżetu firmy. Tworzenie budżetu na bazie cząstkowych budżetów jednostek organizacyjnych oraz przy wykorzystaniu planów wartościowych i ilościowych przyśpiesza proces planowania. Zapewnia użytkownikowi więcej czasu na merytoryczną analizę danych, bez konieczności zajmowania się aspektami technicznymi. Zawansowane mechanizmy konsolidacji budżetów oraz mechanizmy dostępu zapewniają spójność i bezpieczeństwo danych.

Funkcjonalność systemu

 • Tworzenie budżetu firmy na podstawie budżetów cząstkowych, zawierających dedykowane zestawy planistyczne.
 • Planowanie budżetów wartościowo (np. z złotówkach) i ilościowo (np. w szt., kg, km) z wykorzystaniem formuł przeliczeniowych (tak jak w arkuszu kalkulacyjnym).
 • Funkcjonalny i  ergonomiczny mechanizm parametrów systemowych. Parametry globalne ustawiane dla całego procesu oraz lokalne na poziomie poszczególnych budżetów.
 • Wspiera planowanie nakazowe („góra-dół). Właściciel budżetu nadrzędnego daje wytyczne do budżetów podrzędnych.
 • Wspiera planowanie roszczeniowe („dół-góra”). Właściciel budżetów podrzędnych przekazują swoje propozycje budżetów.
 • Umożliwia stosowanie „dialogu” w procesie planowania nakazowego i planowania roszczeniowego, aż do osiągnięcia kompromisu pomiędzy wytycznymi i potrzebami do ustalenia budżetu.
 • System posiada zaawansowane mechanizmy konsolidacji budżetów cząstkowych.
 • Planowanie budżetu w układzie planu kont, jak również bardziej szczegółowe planowanie oparte o plany ilościowe bezpośrednio lub pośrednio przekładające się na plan kont.
 • Zapewnia równoległe planowanie wielu wariantów budżetu firmy, np.: wariant optymistyczny, wariant realistyczny i wariant pesymistyczny.
 • Zapewnia poufność przetwarzanych danych. Każda osoba korzystająca z systemu posiada dostęp tylko do dokumentów do których ma nadane uprawnienia zgodnie z rolą jaką odgrywa w procesie planowania budżetu.
 • Wielojęzyczny interface użytkownika.

Praca z dokumentami

 •  Dokumenty są wersjonowane w czasie, zachowana jest historia zmian, do której można w każdej chwili ponownie wrócić.
 •  Umożliwia stosowanie rozbudowanych formuł przeliczeniowych do wyliczania pozycji planistycznych.
 •  Pozwala na przeniesienie na okresy planistyczne kwoty zaplanowanej  dla całego cyklu budżetowego.
 •  W trakcie planowania weryfikuje spójność wewnętrzną dokumentu i wskazuje pozycje planistyczne, które nie są spójne.
 •  Umożliwia wewnętrzną konsolidację dokumentu.
 •  Interfejs graficzny podobny do arkuszy kalkulacyjnych.
 •  Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Cechy techniczne

 •  System jest niezależny od systemu operacyjnego.
 •  System jest niezależny od silnika bazy danych.
 •  Dane przetwarzane są w centralnej bazie danych.
 • Architektura systemu jest wielowarstwowa.
 • Posiada interfejsy do integracji z rozwiązaniami typu hurtownie danych.

Korzyści

Oszczędność czasu wynikająca z:

 • Integracji dwóch metod planowania: nakazowej ( od prezesa do kierownika jednostki) i roszczeniowej  (od kierownika jednostki do prezesa) w jednym modelu    planistycznym.
 • Automatycznej konsolidacji budżetów cząstkowych.
 • Bezkolizyjnej kontroli i wglądu w postępy oraz wyniki planowania bez ingerencji w bieżącą pracę podległych jednostek (przełożeni mają dostęp do budżetów cząstkowych).
 • Pracy w jednym systemie przez wszystkich uczestników procesu planowania, nie ma opóźnień wynikających z konieczności przesyłania i aktualizacji dokumentów planowaych przez różne osoby.

Poprawa jakości informacji realizowana przez:

 • Możliwość wprowadzenia bardziej szczegółowych kategorii planistycznych i budżetowych.
 • Planowanie w układzie wielowymiarowym: czasu, miejsca, kategorii budżetowej, wartościowo oraz ilościowo.
 • Możliwość wykonania większej ilości iteracji "dół-góra" i "góra-dół" przy dopracowywaniu budżetu w założonym terminie.

Integracja w jednym miejscu informacji z wielu różnych źródeł i w różnych wersjach:

 • Tworzenie budżetów inwestycyjnych (niezależnie lub jako subbudżetu).
 • Tworzenie budżetów sprzedaży, produkcji, wynagrodzeń.
 • Wersjonowanie budżetów w czasie.

Podsumowanie:

 • Pozwala Użytkownikowi na skoncentrowaniu się na  merytorycznym przygotowaniu możliwie  najlepszego budżetu.
 • Zdejmuje z Użytkownika konieczność prac mnemotechnicznych typu konsolidacja budżetów, obsługa procesu budżetowania, weryfikacja spójności danych, przesyłanie dokumentów na serwer.

 

 budget printscreans

 

2021  Better Answers   office@betteranswers.pl